Live Airdrops

Jul 1, 2018

10 Live Airdrop - PXT, EMP, TXC, TRT2, Puttu, NASR, FRGM, MTT, OPP, Exper Tokens


PXT Token (Get 350000 Token)
Referral Your Twitter Username: @liveairdrop
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexN2nHXafOPKb8efidDtdRndl5ZLEmN9-EgBVwkHHMr0jrmw/viewform?entry.888794318=@liveairdrop
EMP Token (Get 50000 Token)
 Referral Username: @liveairdrop_cf
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DDgJ6qwnCcdbvkMizHHXCGDC9SoHZnoQ64DQUwHBZWnIOg/viewform?entry.2032384527=@liveairdrop_cf
TXC Token (Get 50000 Token)
Join Link
https://texacon.io/airdrop?ref=@liveairdrop_cf
TRT2 Token (Get 25000 Token)
Telegram Refferal: @liveairdrop_cf
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmLSYJqT3QYHNxM9cKLO1oXUvOrxNR6drdJ-jl42zYOGvJTg/viewform?entry.1786654842=@liveairdrop_cf
 Puttu Token (Get 2000 Token)
 Who referred you: @liveairdrop_cf
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR2g5z-U8l3wBia0pLF5WpjXgX361LPGAkfsNOE2zBVRIxHA/viewform?entry.1273167697=@liveairdrop_cf
NASR Token (Get 1000 Token)
 Referral Telegram Username: @liveairdrop_cf
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX1zdi1iJIZIav5I8gv0PuXemX1Qd3DtaKZT-R10huIZaN-A/viewform?entry.87982232=@liveairdrop_cf
 FRGM Token (Get 400 Token)
Join Link
https://bounty.fragments.network/signup?r=tvHTg3rjguuEKmsKgb9cD3Ss
MTT Token (Get 130 Token Worth 13$)
Join Link
https://airdrop.merittprotocol.com/?r=sGhtls9W40yibcaYW9iTg
OPP Token (Get 25 Token Worth 10$)
Join Link
https://dashboard.oppopenwifi.com/signup.asp?refer=fddc2cf60560e1105ce074831061301a54ca25b76b6aedfc6c3816531b1b5ecc
Exper Token (Not Specific)
Join Link
t.me/ExpercoinAirdropbot?start=liveairdrop_cf